دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   ذبیحی

پست الکترونیکی : h.zabihi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه شهرسازی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1383/01/01

حسین ذبیحی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^